Permateek Onderhoudsvrije kunststof teakdekken
ShipWoodshop
Ploegschaar 80,
8256 SM Biddinghuizen
T. (+31)0321 326 380

Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door ShipWoodshop gedane aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. ShipWoodshop heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad.
Betaling
Betaling kan via bank of giro overschrijving. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient een (vooruit-)betaling te geschieden binnen 7 dagen nadat het artikel is besteld. Indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, heeft ShipWoodshop het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. De klant is, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan ShipWoodshop de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van de vordering verschuldigd.
Erkenning elektronische communicatie
ShipWoodshop erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.
Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door ShipWoodshop geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan ShipWoodshop verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake de geleverde producten gaat op het moment van levering over op de klant.
Levertijd
De artikelen geleverd uit de webwinkel hebben een levertijd van 2 à 5 werkdagen mits voorradig. Prefab onderdelen of artikelen die besteld via de zaag en- of schaafservice worden in onderling overleg geleverd. Indien de levertijd langer wordt dan hierboven omschreven, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. ShipWoodshop is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door de klant of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.
Rechten
Het woordmerk ShipWoodshop is een geregistreerd merk en mag zonder de voorafgaande toestemming van ShipWoodshop niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt de auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op deze website behoren toe aan ShipWoodshop. Ook de door ShipWoodshop vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,foto's,berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van ShipWoodshop, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is zonder voorafgaande toestemming van ShipWoodshop niet toegestaan.
Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten zoals vermeld op de website. Alle prijzen zijn in Euro's. ShipWoodshop heeft het recht prijzen te wijzigen. Indien de oorspronkelijke prijzen worden verhoogd nadat de bestelling is geplaatst, dan wordt uitgeleverd voor de oorspronkelijke prijs.
Geschillen
Geschillen tussen de klant en ShipWoodshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad. Op alle overeenkomsten, alsmede op de precontractuele fase is Nederlands recht van toepassing.
Afkoelingsperiode
Nadat de klant het bestelde product heeft ontvangen heeft hij de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen, zonder opgave van reden het product te retourneren, met uitzondering van speciaal voor hem of haar vervaardigde artikelen. ShipWoodshop behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van ShipWoodshop gebruikt of door schuld of nalatigheid beschadigd is. Indien de klant de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode wenst te ontbinden dient dit onmiddellijk aan ShipWoodshop kenbaar gemaakt te worden via e-mail (of fax of post) en dient het product direct te worden geretourneerd waarbij de kosten van en het risico voor het retourneren voor rekening zijn van de klant. ShipWoodshop zal zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag minus de bijdrage in de verzendkosten retourneren via bank of giro.
Privacy
De gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling door ShipWoodshop. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het doorgeven van uw gegevenes alleen aan derden die deze nodig hebben bij het uitvoeren en afwikkelen van de order. Bijv. de transporteur.
  Disclaimer | Endless© Voorwaarden